Środowisko

  • Recykling zużytych akumulatorów i innych odpadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym

  • Spółka dąży do rozwinięcia technologii pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych

  • Orzeł Biały S.A. jest spółką odpowiedzialną społecznie - dba o środowisko naturalne wspiera społeczność lokalną

Badania i rozwój

Działania Spółki w zakresie Badań i Rozwoju bezpośrednio wpływają na:

• zwiększenie wydajności procesu przetopu ołowiu pozyskiwanego ze złomowanych akumulatorów;

• zwiększenie odzysku materiałów;

• poziom bezpieczeństwa zakładu i otoczenia;

• optymalizację kosztów przerobu ołowiu wtórnego;

• wzrost świadomości otoczenia Spółki w zakresie wprowadzanych przez Spółkę rozwiązań

proekologicznych.

 

2011 – 2014      Największy historii program inwestycyjny Orła Białego, w ramach którego z pomocą środków krajowych i unijnych powstał nowoczesny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, który rozpoczął działalność w 2014 roku. Zajmuje się modelowaniem i optymalizacją procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych. Prace badawcze, badania analityczne, kontrola jakości procesów produkcyjnych, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, rozwojowych to główne zadania powstałego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

2012 – 2013      Realizację projektu w zakresie przerobu żużla z wytopu ołowiu. Projekt realizowany ze środków własnych. Realizacja tego projektu pozwala na uzyskanie wymiernych efektów ekologicznych ograniczając ilość odpadów niebezpiecznych.

2009 – 2012      Realizacja wspólnie z Instytutem Metali Nieżelaznych projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie badań określonych w harmonogramie projektu celowego pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowych stopów ołowiu na akumulatory i powłoki kabli”.

2009 – 2010      Realizacja badań wspólnie z Instytutem Metali Nieżelaznych związanych z technologicznym zagospodarowaniem odpadu w postaci żużli pohutniczych.

2008 – 2011      Realizacja badań związanych z opracowanie nowej technologii odsiarczania pasty z przerobu złomów akumulatorowych przy zastosowaniu roztworu aminowego w ramach projektu celowego „Nowa zintegrowana technologia przerobu złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych z zastosowaniem odsiarczania pasty akumulatorowej wodnym roztworem aminy”. Dodatkowo prowadzono prace mające na celu optymalizację kosztów inwestycyjnych, pracy linii technologicznej w powiązaniu z procesem technologicznym, w celu podniesienia efektywności zintegrowanej technologii przerobu złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych z zastosowaniem roztworu aminy.

2008 – 2010      Realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie badań określonych w harmonogramie projektu celowego pt. „Bezpieczny ekologicznie, selektywny przetop produktów ołowionośnych z mechanicznego rozdziału złomu akumulatorowego dla poprawy efektywności produkcji ołowiu”.

2007 – 2008      Budowa stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty z przerobu złomów akumulatorowych przy zastosowaniu roztworu aminowego.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ