IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 19.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę na mocy której z dniem 19.02.2024 r....

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o sprzeciwie akcjonariusza oraz informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały ujętej w porządku obrad

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _dalej: "Spółka", "Emitent"_ przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"NWZ"_...

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 19.02.2024

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad...

Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.02.2024 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone w dniu...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ