IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty EBI


Informacja o incydentalnym naruszeniu zasady IV.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016

2021.06.10

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.


Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent” ) informuje o jednorazowym i incydentalnym naruszeniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016 (dalej: „DPSN”), tj. zasady:

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 09.06.2021 r., godz.11:00 w Piastowie (05-820) przy ul. Warszawskiej 47 nie uczestniczyli Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Incydentalne odstąpienie od ww. Zasady związane było z realizacją przez Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej innych obowiązków zawodowych, jak i potrzebą ograniczenia liczby osób biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia w związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – COV – 2
Spółka dołoży starań aby w kolejnych Walnych Zgromadzeniach uczestniczyła reprezentacja organów Spółki zgodnie z zasadą IV.Z.11

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ