IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Zasady ładu korporacyjnego w Orzeł Biały S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku.

Polityka różnorodności

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności 

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 roku w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za 2021 rok

Biegły rewident

Obecnie przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały dokonuje firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (PwC) z siedzibą w Warszawie, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144. Biegły Rewident został uprawniony do:

  • badania sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021, 2022;
  • przeglądu sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2021, 2022.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ