Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.01.03
2023

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.  na lata 2023-2024

Wynik Wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.17.12
2019

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.12.2019 r. przez pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP, Wzywający tj. ZAP Sznajder Batterien S.A. kupił w Wezwaniu 206.184 akcji Orła Białego.

Informacja dla dostawców/odbiorców odpadów w zakresie zmian w BDO 18.11
2019

Spółka Orzeł Biały informuje, że na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1.01.2020 r. wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Informacja dla dostawców w sprawie płatności07.11
2019

Orzeł Biały S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie płatności dokonywane przez Spółkę na podstawie faktur zakupu realizowane będą w trybie mechanizmu podzielonej płatności (Split payment) bez względu na rodzaj towaru lub usługi.

Jednocześnie informujemy, iż Orzeł Biały S.A. będzie realizować płatności na rzecz kontrahentów, prowadzących działalność gospodarczą tylko na ich rachunki firmowe znajdujące się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT  tj. na tzw. „białej liście”.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU07.11
2019

Grupa Orzeł Biały jest największa Grupą specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów oraz jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce o zasięgu międzynarodowym.

  • Grupa osiągnęła w III kwartale 2019 r. przychody na poziomie 143,4 mln. zł
  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 9,2 mln. zł, co stanowi wzrost o 16,6 % r/r
  • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 4,8 mln zł. i był wyższy o 65,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  • Wynik z działalności operacyjnej Orzeł Biały wyniósł 6,6 mln. zł i był on wyższy o 17,8% od osiągniętego wyniku w III kwartale roku ubiegłego.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 16,2 tys. ton i był o wyższy o 4,3% r/r. 

Ogłoszenie wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.22.10
2019

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., na podstawie art. 77 pkt. 5 Ustawy o ofercie, przekazuję treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Spółce Orzeł Biały S.A.09.10
2019

Spółka Orzeł Biały informuje że 10 października br. od godzin 10:00 na terenie Firmy będą odbywać się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Zgoda UOKIK na koncentrację - kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem07.10
2019

W dniu 07.10.2019 r. Spółka otrzymał pismo od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (dalej "Sprzedający") oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej "Akcjonariusz"), informujące o powiadomieniu tego samego dnia, tj. 7.10.2019 r. Sprzedającego przez ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej "Kupujący") o spełnieniu się warunku do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży na rzecz Kupującego 100% udziałów w kapitale zakładowym Akcjonariusza, w postaci zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3.10.2019 roku na dokonanie koncentracji, polegającej na pośrednim przejęciu przez Kupującego kontroli nad Emitentem.

Orzeł Biały laureatem Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości07.10
2019

W dniu 7 października 2019 roku W warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ” pod patronatem honorowym  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Global Compact Network Poland oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT.

 

Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Speedmar sp. z o.o. - rejestracja w KRS01.10
2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 30.09.2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką od niego zależną Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Emitent o wcześniejszych etapach procesu połączenia informował raportami bieżącymi o numerach: 19/2019 z dnia 17.07.2019r., 22/2019 z dnia 31.07.2019r., 23/2019 z dnia 01.08.2019r., 27/2019 z dnia 26.08.2019r. oraz 28/2019 z dnia 05.09.2019r.

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie Speedmar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Emitenta, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Speedmar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która w wyniku połączenia zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Połączenie jest spójne z przyjętą strategią Spółki polegającą przede wszystkim na koncentracji na jej podstawowej działalności. Połączenie przełoży się na uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wychodzi naprzeciw coraz wyższym oczekiwaniom i standardom compliance.

Podstawa prawna: art. 507 KSH

Strona 1/11
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ