IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ")...

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2023

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad...

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022

Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2023 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A. ORAZ PRZEKAZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ A TAKŻE DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 15.06.2023 r. o godz. 10:00 w Piekarach...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ