IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 26.06.2020 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...

Powołanie Członków Rady Nadzorczej XI kadencji Spółki Orzeł Biały S.A.

arząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których ustalono, że Rada Nadzorcza nowej XI...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("WZ") Orzeł...

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za 2019 rok

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2020 r.

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 26.06.2020 r.

W nawiązaniu do I.Z.1.14. DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być...

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki orzeł biały s.a. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 26.06.2020 r. o godz.12:00 w Piastowie...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 24.02.2020 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których powołało Panią Iwonę Jakubowską oraz...

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.02.2020 r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ")...

Formularz Pełnomocnictwa na NWZ Spółki w dniu 24 luty 2020

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 24.02.2020 R.

W nawiązaniu do I.Z.1.14. DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. na dzień 24 luty 2020 roku oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ