Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.01.02
2019

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.  na lata 2019-2020

WYNIKI GRUPY ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU08.11
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY konsekwentnie kontynuuje wzrostowy trend wyników finansowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Po 9 miesiącach 2018 roku Grupa wypracowała rekordowy wynik EBITDA w wysokości 28,4 mln zł, (wzrost o 8,3% r/r.), na co miała wpływ korzystna kosztowo struktura zużytych do produkcji surowców. III kwartał 2018 roku Grupa zakończyła z wynikiem EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) na poziomie 7,9 mln zł.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 5,6 mln zł bez uwzględnienia wpływu rozliczenia odzyskania kontroli w jednostkach zależnych o kwotę (-1,2 mln zł) oraz z uwzględnieniem wyłączenia odpisu na należności w wysokości 1,7 mln zł. Narastająco za 9 m-cy 2018 r. odnotowano wzrost o 13,9% r/r.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały w III kwartale 2018 r. wyniósł 2,9 mln zł. Jednocześnie, w ujęciu  narastającym za 9 m-cy ukształtował się na poziomie 15,3 mln zł i był wyższy o 17,7% r/r.
 • Wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w III kwartale 2018 r. wyniósł 15,5 tys. ton. Z kolei, narastająco za 9 miesięcy wyniósł 50,0 tys. ton. 

GRUPA ORZEŁ BIAŁY WYPRACOWAŁA WYSOKIE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU10.09
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I półrocze 2018 roku z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 20,8 mln. zł, co stanowi wzrost o 40,5% r/r., głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużytych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 16,2 mln. zł i był wyższy o 62% r/r  
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 12,4 mln. zł i był niemal dwukrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I półroczu 2018 r. wyniósł 34,5 tys. ton, co stanowi wzrost o 2,1% r/r.

DOBRE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU17.05
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I kwartał 2018 roku, z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 8,4 mln zł, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużywanych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 6,1 mln zł i był 4-krotnie wyższy, od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 5,4 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 0,8 mln zł.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,6 tys. ton. 

Spółka Orzeł Biały S.A. laureatem Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości26.04
2018

W dniu 26 kwietnia 2018r., w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” w trakcie, której zostały wręczone dyplomy i świadectwa Czystszej Produkcji.

Wzrost wyników Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w 2017 roku. 10.04
2018

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w  2017 r. przychody na poziomie 677,1 mln zł wobec 537,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2017 r. wyniosła 33,9 mln zł. i była wyższa o 21,3% w porównaniu do ubiegłego.
 • Wynik netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 15,9 mln zł., co stanowi wzrost w porównaniu do 2016 roku o 238,3%.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w 2017 r. wyniósł 70,3 tys. ton (+7,1% r/r). 

Wizyta GIOŚ w Spółce Orzeł Biały S.A.16.03
2018

9 marca 2017r. w Spółce Orzeł Biały S.A. gościł Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, na czele z Panem Tadeuszem Sadowskim, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Wizytacja związana była z wydaniem pozwolenia na przywóz odpadów z zagranicy, a jej celem był przegląd instalacji przeznaczonych do recyklingu akumulatorów ołowiowych. 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. wraz z projektami uchwał. 20.12
2017

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A., które odbędzie się w dniu  25.01.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich. W załączeniu Spółka przekazuje również projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 18.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ BIAŁY PRODUCENT OŁOWIU RAFINOWANEGO I STOPÓW OŁOWIU ODNOTOWAŁA WZROSTY W III KWARTALE 2017 R.15.11
2017

Orzeł Biały zakończył III kwartał 2017 roku z wynikiem EBITDA 11,3 mln zł. (wzrost o 91,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Do osiągniętego wyniku przyczynił się głównie wzrost notowań ołowiu oraz dalszy wzrost wolumenu sprzedaży, przy jednocześnie korzystnej kosztowo strukturze zużytych do produkcji surowców. Grupa kontynuowała strategię koncentrując się na swojej podstawowej działalności.

 

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 11,3 mln zł w III kwartale 2017 r., co oznacza wzrost o 91,5% r/r oraz 26,2 mln zł w ujęciu narastającym za 9 miesięcy (+41,6% r/r). Rentowność liczona jako EBITDA/przychody ze sprzedaży wyniosła kolejno 6,6% w III kwartale i 5,3% za 9 miesięcy 2017 r.
 • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 8,8 mln zł w III kwartale oraz 18,9 mln zł. narastająco w 2017 r., co stanowi wzrost kolejno o 144,4% i 61,5% w porównaniu do roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w III kwartale wyniósł 18,0 tys. ton (+14,8% r/r) oraz 51,8 tys. ton narastająco (+12,0% r/r).
 • Zysk netto w III kwartale wyniósł 6,7 mln zł. wobec 1,2 mln zł. zysku netto przed rokiem. Narastająco Grupa Orzeł Biały wypracowała wynik netto w wysokości 13 mln zł. wobec 7,2 mln zł w 2016 r. 

Stabilny rynek zbytu oraz wysoki wolumen sprzedaży w I połowie 2017 roku19.09
2017

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2017 r. przychody na poziomie 324,8 mln zł, wobec 241,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost 34,7% r/r., który jest spowodowany głównie wzrostem notowań ołowiu na LME oraz wzrostem wolumenu sprzedaży.

 

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I półroczu 2017 r. wyniosła 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5% r/r. Zysk netto wyniósł 6,3 mln. zł wobec 6,1 mln zł zysku netto przed rokiem.
 • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 10 mln zł i był o 23,5% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w I półroczu 2017 r. wyniósł 33,8 tys. ton, wzrost o 10,5% r/r.

Strona 1/9
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ